Skip to content

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย

photosport

รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา แห่งประเทศไทย
ข้อบังคับ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2535 บรรดาหัวหน้าข่าวกีฬาทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ได้ร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาก่อตั้งสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ขึ้น สาเหตุเนื่องจากมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ปัจจุบันสื่อมวลชนด้านข่าวกีฬาได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นไม้น้อยกว่า 600-700 คน ทำให้องค์กรที่รองรับเดิมไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึงเพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระดังกล่าว การประชุมครั้งนั้นจึงมีมติให้จัดตั้งองค์กรของผู้สื่อข่าวกีฬาขึ้นมาอีก องค์กรหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย” (THE SPORTS REPORTERS-PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION OF THAILAND)
มีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบอาชีพและความสามัคคีของนักข่าวและช่างภาพ กีฬา
2. ส่งเสริมการกีฬาของชาติทุกประเภท
3. รักษาผลประโยชน์และสิทธิอันชอบธรรมของสมาชิก
4. การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และการกุศล
หลังจากนั้น ได้มีการพิจารณาผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนแรกตามบทเฉพาะกาลที่ประชุมเห็นว่านายวิเชียร นีลิกานนท์ เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโส มีความรู้ความสามารถเป็นที่เคารพนับถือของนักข่าวและช่างภาพกีฬา จึงควรเชิญมาเป็นนายกสมาคมฯ นายวิเชียร นีลิกานนท์ ก็ตอบรับด้วยความยินดี ต่อจากนั้นได้มีการจดทะเบียนสมาคมฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยได้รับอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์กรจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขอนุญาตที่ ต.434/2535 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 ลงชื่อโดย นายรุ่ง แก้วแดง
นายวิเชียร นีลิกานนท์ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกสมาคมฯ ถึง 2 สมัยซ้อน ต่อจากนั้น นายจำนงค์ จันทรสำเภา หัวหน้าข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์แนวหน้า ได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 สำหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2541-2543 ประกอบด้วย
นายจำนงค์ จันทรสำเภา นายก สมาคม
นายฐากูร อุทัยวงค์ อุปนายกสมาคม
นายกฤษฎา ทองทาบวงศ์ อุปนายกสมาคม
นายอมรศักดิ์ ศรีจันทร์เคณ อุปนายกสมาคม
นายศิริ สาระผล เลขาธิการ
นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ นายทะเบียน
นางจรัศศรี นิลรัต เหรัญญิก
นายกฤตนวพรรณ วชิรบ้านกลาง ปฏิคม
นายกฤษนนท์ ภู่ภักดี หัวหน้าสำนักงาน
นายวัฒนา นาคใหม่ ประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์
นายเกียรติชัย เบญจพลานนท์ ประธานสวัสดิการ
นายมนตรี พัคค์สุนทร ประธานกิจกรรมพิเศษ
นายทรงธรรม ยาโสภา ประธานฝ่ายภาพ
นายปริญญา มหาเปารยะ ประธานฝ่ายกีฬา
นายจิตติศักดิ์ ตรีเดช ประชาสัมพันธ์