Skip to content

สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2514   เจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูมิภาคทั่วประเทศไทยได้นัดประชุมที่โรงแรม ไทยโฮเต็ล ในกรุงเทพฯ เพื่อปรึกษาหารือกันในการก่อตั้งสมาคมนักหนังสือพิมพ์ขึ้นใหม่  ในการประชุมครั้งนี้เจ้าของบรรณา ธิการทั่วประเทศได้ข้าร่วมประชุมประมาณ 50 -  60 คน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของบรรณาธิการและผู้ประกอบวิชาชีพ หนังสือพิมพ์สามารถช่วยเหลือพึ่งพากัน ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น ในที่ประชุมซึ่งใช้เวลา 3 – 4 ชั่วโมง ได้ตกลงกันว่าจะก่อตั้งสมาคมในชื่อว่า  “สมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ” (สนพท.)  กำหนด คุณสมบัติของสมาชิกไว้ว่า ต้องมีอาชีพเป็นนักหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี  มีบรรณาธิการท้องถิ่นแต่ละจังหวัดรับรองจึงจะเป็นสมาชิกสมาคมได้  ส่วนอาชีพอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักหนังสือพิมพ์จะไม่ได้รับการรับรอง (ในสมัยแรก)

ต่อมาเมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2551  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมนัก หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย   ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายสนั่น  หัตถโกศล เป็นผู้ขออนุญาตและดำเนินการจดทะ เบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อย   ในเวลาต่อมาได้มีหนังสือเชิญเจ้าของบรรณาธิการทั่วประเทศมาประชุมอีกครั้ง หนึ่ง  เพื่อเลือกผู้ที่จะเป็นนายกสมาคม ฯ   ผลปรากฏว่าที่ประชุมเลือกนายสนั่น  หัตถโกศล เป็นนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยคนแรก  พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งคณะด้วย

วันที่ 21 มีนาคม 2516  ได้มีพิธีเปิดป้ายสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย  ณ จังหวัดสระบุรี โดยเรียนเชิญพลตรีเปรม  ติณสูลานนท์  ผู้บัญชาการศูนย์ทหารม้าสระบุรี  (ยศขณะนั้น)  เป็นประธานเปิดป้าย

สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ  ประกอบด้วย เจ้าของบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าวและผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสื่อมวลชนทุกแขนงที่ประจำอยู่จังหวัด ต่างๆทั่วประเทศ ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย นายกสมาคม  อุปนายก  เลขาธิการ  เหรัญญิกและกรรมการอื่นๆ  รวม  15 คน โดยที่มาของกรรมการบริหารมาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่และนายกสมาคมแต่ง ตั้งตามข้อบังคับ วาระกรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งสมัยละ 2 ปี  นายกสมาคมจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน  ตามข้อบังคับของสมาคมฯ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำทุกปี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามภาคต่างๆ ของประเทศการประชุมใหญ่แต่ละครั้ง นอกเหนือจากสมาชิกของสมาคม ฯ ยังมีผู้ติดตาม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักวิชาการทางด้านสื่อมวลชนจากสถานศึกษาและมหาลัยที่มีชื่อเสียง สภาการหนังสือ พิมพ์แห่งชาติ  สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ตลอดจนบรรดาผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

สำหรับคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน มีนายจรัญ   รุ่งมณี เป็นนายกสมาคม ฯ  ตั้งแต่ปี 2552 และได้รับเลือกตั้งอีกสมัยในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน