Skip to content

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

sport
ราย นามคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศ ไทย ถูกสถาปนาขึ้นมาในปี พ.ศ. 2507 ในนาม ชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการ ที่จะใช้เป็นศูนย์กลางของ นักข่าวกีฬา ช่างภาพกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวงการกีฬา และมี นายอนุกูล รัตนพันธ์ เป็นประธานชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่น แห่งประเทศไทยคนแรก โดยมีวาระในการทำหน้าที่ ประธานชมรมฯ เป็นเวลา 1 ปี
ปี พ.ศ. 2508 นายสมรรชัย จารุภา ก้าวขึ้นมา เป็นประธานชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่น แห่งประเทศไทยคนที่สอง และเป็นปีสุดท้าย ของชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
เพราะในปี พ.ศ. 2509 นายสุจิตต์ สุนทรพิมล ที่ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งผู้บริหารของชมรมฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อ และสถาปนาของชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มาเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ดังนั้น นายสุจิตต์ สุนทรพิมล จึงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นคนแรก ในยุคที่ 2 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2510 และ 2511 นายสุจิตต์ สุนทรพิมล ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ ติดต่อกันอีก 2 สมัย นับเป็นนายกสมาคมคนแรกที่ได้ตำแหน่ง 3 สมัยติดต่อกัน
ในปี พ.ศ. 2512 หลังจากเปลี่ยนชื่อมาเป็น สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ 3 ปี นายสมรรชัย จารุภา อดีตประธานชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย คนที่ 2 ได้กลับขึ้นมาเป็นนายกสมาคมฯ อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่เปลี่ยนตัวนายกสมาคมฯ คนใหม่ ในปี พ.ศ. 2513 เป็น นายสุจิตต์ สุนทรพิมล (สมัยที่ 4) และนายสมรรถชัย จารุภา ได้กลับมาเป็น นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย สมัยที่ 2 อีกครั้งหนึ่งในปี 2514
ปี พ.ศ. 2515 นายจรุง รักชาติ ก้าวขึ้นมาเป็นนายกสมาคมฯ นับเป็นคนที่ 4 และเป็นคนสุดท้ายของ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
เพราะในปี พ.ศ. 2516 เนื่องจาก วิกฤติการณ์ วันมหาวิปโยค ทำให้สมาคมฯ หยุดกิจกรรมต่าง ๆ ไปในปีนี้ เลยไม่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และเป็นการจบยุคที่ 2 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2518 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากเหตุการณณ์ วันมหาวิปโยค เมื่อสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่นำโดย นายจรุง รักชาติ ได้เปลี่ยนชื่อและสถานะ มาเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย โดยตัดคำว่า สมัครเล่น ออกไปจากชื่อสมาคมเดิม ถือได้ว่าเป็นยุคที่ 3 ของสมาคมฯ
ปี พ.ศ. 2519-2520 นายสุคต ชูพินิจ ขึ้นมาเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 5 ในครั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง วาระการดำรงตำแหน่ง ของนายกสมาคมฯ เพิ่มจากเดิมขึ้นมาอีก 1 ปี เป็น 2 ปี และนายสุคต ชูพินิจ ได้เป็นนายกสมาคมฯ อีกสมัยหนึ่งในปี 2521-2522 นับเป็น 2 สมัยติดต่อกัน
ปี พ.ศ. 2523-2524 นายจรูญ วานิชชา เป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย คนใหม่นับเป็นผู้นำคนที่ 6 ของสมาคมฯ
ปี พ.ศ. 2525-2526 นายศักดา รัตนสุบรรณ ก้าวขึ้นมาเป็น นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย คนที่ 7
ปี พ.ศ. 2527-2528 นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย คนที่ 8 คือ นายจำนงค์ จันทรสำเภา ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อมาอีก 1 สมัย ในปี พ.ศ. 2529-2530 นับเป็น 2 สมัยติดต่อกัน
ปี พ.ศ. 2531-2532 นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย คนใหม่ คือ นายศิวดล ชวลิตปรีชา ซึ่งนับเป็นผู้นำคนที่ 9 และได้ดำรงตำแหน่งต่อมาอีกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน