Skip to content

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

 

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2507 โดยการรวมตัวกันของผู้สื่อข่าวบันเทิงหลายแขนงทั้งจากหนังสือพิมพ์ายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ รายเดือน รวมถึงนักจัดรายการวิทยุ โดยมีวัตถุประสงค์ 10 ข้อ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มธุรกิจบันเทิง และบุคคลในวงการบันเทิงทั้งภาพและเสียงรวมถึงข้อเขียน เพื่อควบคุมจริยธรรมผู้สื่อข่าวบันเทิงให้ปฏิบัติงานโดยชอบธรรม สนับสนุนนักสดงและสมาชิกสื่อมวลชนในวงการบันเทิงให้ได้รับการเชิดชูเกียรติ รวมทั้งป้องกันนักแสดงและสมาชิกฯ ที่ใช้วิชาชีพไปในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อวงการบันเทิง รวมทั้งส่งเสริมวงการบันเทิงและเผยแพร่ศิปะวัฒน ธรรมทั้งในและต่างประเทศ นอกเหนือจากส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่มวลสมาชิกและองค์การกุศลต่างๆ

สำหรับนายกสมาคมฯคนแรก ท่ีได้รับการเลือกตั้งมวลสมาชิกฯ ได้แก่ นายสุรัส พุกกะเวส ส่วนนายกสมาคมฯ คนต่อๆ มา มี นายสำเริง เนาวัลยศรี, นายสุธี มีศีลสัตย์, นายนคร วีระประวัติ,นายพิชัย สัตยาพันธุ์,นายชาญ มีศรี และปัจจุบัน นายชาตรี ศรียาภัย ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวงการบันเทิง ได้แก่ การจัดงานประกวดภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทาน “พระสุรัสวดี” และงานประกวดผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์ “เมขลา”