Skip to content

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

008

ราย ชื่อคณะกรรมการ บริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
ราย ชื่อสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
ข้อ บังคับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

จุดประกาย ความคิดก่อตั้ง”ชมรม ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ“ เกิดขึ้นใน วงสนทนากลุ่มเพื่อนพ้อง นักหนังสือพิมพ์ใต้ต้นจามจุรีสวนลุมพินีของนักหนังสือพิมพ์ 5 ท่าน อันประกอบด้วย ศุภเกียรติ ธารณกุล ในสมัยนั้นอยู่หนังสือพิมพ์เดลิไทม์ แต่ปัจจุบันอยู่ไทยรัฐ ปรีชา จิรวรศ์ไพโรจน์ แห่งไทยรัฐ, เจียม จีระรมย์ แห่งข่าวพาณิชย์ , ภาษิต สุขสว่าง แห่งประชาธิปไตย และวิ ฑูร รักมาก แห่งเดอะเนชั่นรีวิว

ด้วยความคิดที่ว่า “ข่าวเศรษฐกิจ เป็นเพียงข่าวแทรกอยู่ในหน้าการเมืองในกรณีที่ข่าวการเมือง ไม่พอปิดหน้าเท่านั้นจึงถึงเวลาแล้วที่ตั้งอยู่กระดับการทำข่าวเศรษฐกิจเสีย ที“ จากคำพูดและแนวคิดของศุภเกียรติ ธารณกุลหนึ่งในผู้ก่อตั้งชมรมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่เคยกล่าวไว้

การพบปะระหว่าง คนทำหนังสือพิมพ์ 15 ชีวิต จากหนังสือพิมพ์ 9 ฉบับในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2519 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น ครั้งสำคัญ เพราะสามารถเรียก การรวมตัวครั้งนี้ ได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า“ชมรมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” โดยมี บัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์
์ แห่งบางกอกโพสต์ซึ่งเป็นผู้อาวุโสได้บุกเบิกข่าวด้านเศรษฐกิจมานานและยัง เป็นประธานชมรมคนแรก

และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2521 ชมรมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้พัฒนาขึ้น
เป็น “สโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ“ จึงยึดเอาวันนี้ เป็นวันก่อตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นวันที่นายทะเบียน สมาคมกรุงเทพมหานคร และกองบังคับการตำรวจนครบาล อนุมัติการจดทะเบียนก่อตั้ง กระทั่งในปี 2539 ได้ยกระดับฐานะของสโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ขึ้นเป็น “ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ”

ส่วนที่มาของสัญลักษณ์ สมาคมฯ นั้น เป็นการนำเอา“เรือ สำเภาจีน และฟันเฟืองครึ่งซีก“ มาผนวกเข้าด้วยกัน เนื่องจากเรือสำเภาจีนนั้นมีความสำคัญต่อการพาณิชย์ ในระยะบุกเบิก ของธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีเรือสำเภาจีนเข้ามาค้าขายกับไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 และเรือยังเป็นสัญลักษณ์ ของการพาณิชย์ต่าง ๆ แม้กระทั่งกระทรวงพาณิชย์ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ก็ใช้เรือเป็นสัญลักษณ์มาช้านานแล้ว

ส่วนฟังเฟืองนั้น ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญ ของการอุตสาหกรรม จึงนำเอาสองอย่างนี้ ผสมเข้าด้วยกันเป็นต้นแบบ เขียนชื่อภาษาไทย และอังกฤษ ของสมาคมฯ ล้อมรอบ

วัตถุประสงค์หลักของการก่อ ตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และชี้แนะให้การประกอบวิชาชีพ ของ
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เป็นไปโดยถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และ
มีจรรยาพรรณ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของประเทศชาติเป็นหลัก

2. เพื่อช่วยเหลือ มวลสมาชิกของสมาคมฯ แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง
ต่าง ๆ ในการประกอบวิชาชีพ และให้ความช่วยเหลือ สวัสดิการแก่สมาชิก

3. เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการประสานความร่วมมือ กับรัฐบาลและองค์กร
โดยชอบด้วยกฏหมายของเอกชน และเป็นศูนย์กลาง ที่จะประสาน
ความร่วมมือ กับภาครัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ตลอดจนติดตาม ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ของสภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ

4. เพื่อส่งเสริม ความสามัคคี ในมวลสมาชิกสมาคมฯ และการประนีประนอม
ข้อพิพาท ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิก นอกจากนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด และการพนันทุกชนิด ตลอดจนไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง

คณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะต้องไม่ต่ำกว่า 7 คนแต่ไม่เกิน 11 คน โดยการคัดเลือก จากสมาชิกสามัญสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีของแต่ละปี และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งประกอบด้วย

1. นายกสมาคม

2. อุปนายก

3. เลขาธิการ

4. เหรัญญิก

5. นายทะเบียน

6. ปฏิคม

7. ประชาสัมพันธ์

8. กรรมการวิชาการ

ปัจจุบันสมาคมฯ ตั้งอยู่เลขที่ 3300/63 ตึกช้างทาวเวอร์ บี ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900 มีสมาชิกประมาณ 400 คน โดยก่อนหน้านั้น
มีสมาชิกถึงกว่า600 คน แต่เนื่องจาก ประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
ทำให้สมาชิกลดลง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร สมาคมฯ ก็ยังคงเดิมตามแนว
ทางหลักอันประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1. การพัฒนาวิชาชีพ ให้แก่ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง

2. การบริการ ด้านสวัสดิการแก่สมาชิก

3. การบริการสังคม เพื่อเป็นตัวกลางสื่อความถูกต้อง อันเป็นธรรมของสังคม

การเดินทาง อันยาวนานกว่า 20 ปี ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจบนเรือสำเภาจีน และฟังเฟืองครึ่งซีก อันเป็นสัญลักษณ์ ของสมาคม จึงเป็นการร่วมกันสานฝัน และสืบทอดเจตนารมย์ การทำข่าวด้านเศรษฐกิจ ให้เติบโต และได้ยืนยาว ตามความคิดของ ผู้ก่อตั้งมาจนถึงบัดนี้ได้