Skip to content

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

 

ราย ชื่อสมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ข้อ บังคับ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2508 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายประเสริฐ รัตนาคม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 1 และต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลง การดำรงตำแหน่งนายก ฯ ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ อีกหลายสมัย ซึ่งนับถึงปัจจุบันแล้วสมาคมฯ มีอายุ 34 ปี เป็นสมาคมฯ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในส่วนภูมิภาค สมาคมแห่งแรกในประเทศไทย
ในการก่อตั้งสมาคมฯ นั้น คนหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ได้เล็งเห็นว่า เราน่าจะมีสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็น ที่พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดถึงการส่งเสริม ผู้ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ รวมถึงการช่วยเหลือสวัสดิการ มวลสมาชิกของสมาคมฯ ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อันเกิดจากอุบัติเหตุในการทำงานหรือชราภาพรวมถึงการส่งเสริม ทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ให้แก่มวลสมาชิก ของสมาคมฯ คณะกรรมการ ก่อตั้งสมาคมฯ ประกอบด้วย
นายประเสริฐ รัตนาคม นายกสมาคม
นายศักดิ์ รัตนาคม อุปนายก
นายสุเทพ เสาวแสง เลขาธิการทั่วไป
นายบุญไทย แสนสีหา เลขาธิการฝ่ายสำนักงาน
นายธีระ พิทักษ์กุล เลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ
นายประลอง วัชรีบูรพ์ เลขาธิการฝ่ายประสานงาน
นายสมพงษ์ พลไวย์ เหรัญญิก
นายวิฑูร กวยะปาณิก นายทะเบียน
นายกิติ เปรมปรีดิ์ บรรณารักษ์
นายเกื้อเกียรติ เชื้อสมชาติ ปฏิคม
นายชัยวัฒน์ ลิมปะพันธุ์ ปฏิคม
นายประวิทย์ ลีลาไว ปฏิคม
นายเรือง กุลมามาก ปฏิคม
นายวิบูรย์ บูรณารมย์ ปฏิคม
นายสุพัฒน์ เฉลยลาภ ปฏิคม

รายนามอดีตนายกสมาคมนักหนังสือ พิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

1. นายประเสริญ รัตนาคม
2. นายประวิทย์ ลีลาไว
3. นายธีระ พิทักษ์กุล
4. นายปรีชา พบสุข
5. นายไกรวัฒน์ ศรีวุฒิวงศ์
6. นายชุบ มณีท่าโพธิ
7. นายเทพ ชาญณรงค์
8. นายศุภสินธุ์ อุดมสถาผล
9. นายจำรัส ทรัพย์บุตร

ผลงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การประชุมใหญ่สามัญประจำปีแต่ละครั้งจะประกอบด้วยมวลสมาชิกของสมาคมฯ และแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานประมาณ 400 กว่าท่านทุกครั้งไป และสมาคมฯ ได้จัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่มวลสมาชิกของสมาคมฯ โดยการจัดสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
พ.ศ. 2533 จัดสัมมนาเรื่อง “กฎหมายการพิมพ์ (ปร.42) ริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนหนังสือพิมพ์พ์” ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเชิญคณะวิทยกรที่เกี่ยวข้องร่วมสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว จึงถือได้ว่า สมาคมฯ สภท. เป็นส่วนหนึ่งที่ให้รัฐบาลในชุดต่อมาภายใต้การนำของ ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ประกาศยกเลิกกฎหมาย “ปร.42″
พ.ศ. 2536 จัดสัมมนาเรื่ อง “บทบาทหนังสือพิมพ์กับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย” ณ จังหวัดลำปาง โดยเชิญคณะวิทยากรผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย รัฐมนตรีบางท่าน และนายกสมาคมฯ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์อีก 3 สถาบันร่วมสัมมนา
พ.ศ. 2537 จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทหนังสือพิมพ์กับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น” ณ จังหวัดนครปฐม โดยเชิญคณะวิทยากรผู้รับผิดชอบประกอบด้วย ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีบางท่าน และผู้รับผิดชอบในวงการผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์
พ.ศ. 2538 จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทหนังสือพิมพ์กับความมั่นคงของชาติพื้นที่ชายแดนภาคใต้” ที่อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะวิทยากรผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 รัฐมนตรี และนายกสมาคมฯ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 3 สถาบัน
พ.ศ. 2539 จัดสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการเมืองไทยในอนาคตกับมุมมองของนักหนังสือพิมพ์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะวิทยากรประกอบด้วย รัฐมนตรีบางท่าน และผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 3 ท่าน
พ.ศ. 2540 จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทสื่อมวลชนกับปัญหาเศรษฐกิจของชาติและปัญหายาเสพติด” ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมหนังสือ พิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2542-2544
นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคม
นายจำรัส ทรัพย์บุตร อุปนายกฝ่ายบริหาร
นายไพบูลย์ สำราญจิตต์ อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ
นายสมหมาย รอดโพธิ์ทอง อุปนายกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายซ้อน คงไสย อุปนายกภาคกลาง
นางบังอร ศกุนะสิงห์ อุปนายกภาคใต้
นายบุญเลิศ พุทธเจริญ อุปนายกภาคเหนือ
นายอดุลย์ จันทรังษี อุปนายกวิชาการและการต่างประเทศ
นายสิริชัย วัชรีนันท์ อุปนายกภาคตะวันออก
นายทวีป จงกลรอด เลขาธิการ
นายทวีศักดิ์ พูลเจริญ เหรัญญิก
นายโสภณ น่วมสวัสดิ์ นายทะเบียน
นายสุวรรณ มาลีเมาะ ประธานฝ่ายจรรยาบรรณ
นายพิษณุ พิมพ์วิชัย ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางวริศราลี แก้วปลั่ง รองเลขาธิการและประธานฝ่ายปฏิคม
นายเสมอ บุญญาวัลย์ ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษและการกีฬา
นายสุพัฒน์ โรจนประดิษฐ์ ประธานฝ่ายจัดหารายได้
ร.ต.อ.มีชัย มณีนาวา ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย
ทนายประภาส เฉลยมรรค ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย
ทนายจิรัฐ กิตติพฤฒิพันธิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย