Skip to content

คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ 2551

คณะกรรมการบริหาร สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2551

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส
ประธานสมาพันธ์ฯ

นายวิชัย วลาพล
รองประธาน คนที่ 1

นายจรัญ รุ่งมณี
รองประธาน คนที่ 2

นายอนันต์ นิลมานนท์
รองประธาน คนที่ 3

นายสุพจน์ อึ่งทอง
รองประธาน คนที่ 4

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
เลขาธิการ

นายอดุลย์ จันทรังษี
เหรัญญิก

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2551

1. สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคม นายมานิตย์ ลือประไพ อุปนายก นายศักดา รัตนสุบรรณ
เลขาธิการ นายไพฑูรย์ ชุติมากรกุล เหรัญญิก นายนพดล ทองลิ่ม

2. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายกสมาคม นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส อุปนายก นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์
เลขาธิการ นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ เหรัญญิก นายเสด็จ บุนนาค

3. สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม นายอนันต์ นิลมานนท์ อุปนายก นายจำรัส ทรัพย์บุตร
เลขาธิการ นายทวีป จงกลรอด เหรัญญิก นายอดุลย์ จันทรังษี

4. สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม นายจรัญ รุ่งมณี อุปนายก
เลขาธิการ เหรัญญิก

5. สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม นายชาตรี ศรียาภัย อุปนายก นายอำนวย รุ่งเรือง
เลขาธิการ นายธนพล ทองคำสุข เหรัญญิก นายชุติวงศ์ บุษยะจารุ

6. สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม นายศิวดล ชวลิตปรีชา อุปนายก นายปรีชา ภูริวัฒนากิจ
เลขาธิการ นายเลอภพ โสรัตน์ เหรัญญิก นายวิโรจน์ เพชรพูล

7. สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม นายวิชัย วลาพล อุปนายก นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์
เลขาธิการ นายสุรชัย วิเศษโสภา เหรัญญิก นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา

8. สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
นายกสมาคม นาย สุพจน์ อึ่งทอง อุปนายก นายวัชระพงษ์ ทองรุ่ง
เลขาธิการ นายสุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา เหรัญญิก พิทยา มีสมบูรณ์

9. สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม นายมนตรี วีระประวัติ อุปนายก นายศิริ สาระผล
เลขาธิการ นายเอกพงษ์ โพธิอ่อง เหรัญญิก นางจรัสศรี นิลรัต

10. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
นายกสมาคม นายก่อเขต จันทรเลิศลักษณ์ อุปนายก นายศุภชัย กฤตผลชัย
เลขาธิการ นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงษ์ เหรัญญิก นางสุชาดา ภู่ทองคำ