Skip to content

คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ 2554

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2554
1.สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคม     นายทวยเทพ  ไวทยานนท์
อุปนายก           นาย มานิตย์  ลือประไพ
เลขาธิการ         นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ
เหรัญญิก           นายนพดล  ทองลิ่ม

2.สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายกสมาคม     นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
อุปนายก           นายอนุชา  เจริญโพธิ์
เลขาธิการ         นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์
เหรัญญิก           นางสาวอุทุมพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

3.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม      นายอนันต์  นิลมานนท์
อุปนายก            นายจำรัส  ทรัพย์บุตร
เลขาธิการ          นางสาวริศราลี   แก้วปลั่ง
เหรัญญิก            นางบังอร ศกุนานะสิงห์

4.สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม      นายจรัญ รุ่งมณี
อุปนายก            อุดมศักด์  ยอดยางโทน
เลขาธิการ          นางโชติมา  พรหมมิ
เหรัญญิก            นายอำนาจ จงยศยิ่ง

5.สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม      นายชาตรี ศรียาภัย
อุปนายก            นายชุติวงศ์ บุษยะจารุ
เลขาธิการ         นางสาวกานต์สินี  บุษยะโพธินันท์
เหรัญญิก           นายอำนวย  รุ่งเรือง

6.สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม     นายศิวดล  ชวลิตปรีชา
อุปนายก           นายสุพัฒน์ ตระกูลพาณิชย์กิจ
เลขาธิการ        นายเลอภพ โสรัตน์
เหรัญญิก          นายวิโรจน์ เพชรพูล

7.สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม     นายวิชัย  วลาพล
อุปนายก           นายชัยยศ  ศิริสวัสดิ์
เลขาธิการ         นายสุรชัย วิเศษโสภา
เหรัญญิก           นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา

8.สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
นายกสมาคม       นายธนะชัย  ณ นคร
อุปนายก             นายชาญวิทย์ อินยันญะ
เลขาธิการ           นางสาวเพ็ญทิพย์   อักษรเนียม
เหรัญญิก            นางสาวณรัช  ภัทรปุณณโชติ

9.สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม     นายไพฑูรย์  ชุติมากรกุล
อุปนายก           นายสุรศักดิ์ ณ นคร
เลขาธิการ         นายเอกพงษ์  โพธิอ่อง
เหรัญญิก           นางสาวสุรีลักษณ์  แซ่เหีย

10.สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
นายกสมาคม      นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงษ์
อุปนายก            นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา
เลขาธิการ          นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์
เหรัญญิก            นางสุชาดา  ภู่ทองคำ