Skip to content

คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ 2556

ประกาศ

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาพันธ์ ฯชุดที่ 33/2556

นายวิชัย  วลาพล                         ประธานสมาพันธ์ฯ

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์               รองประธาน คนที่ 1

นายอนันต์  นิลมานนท์ รองประธาน คนที่ 2

...นพดุล  ใจอารีย์ รองประธาน คนที่ 3

นายชาตรี  ศรียาภัย รองประธาน คนที่ 4

นายปราเมศร์ เหล็กเพชร             เลขาธิการ

นายอำนวย  รุ่งเรือง                     เหรัญญิก

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2556

1. สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกสมาคม       นายทวยเทพ  ไวทยานนท์

อุปนายก           นาย มานิตย์  ลือประไพ

เลขาธิการ           นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ

เหรัญญิก           นายนพดล  ทองลิ่ม

2. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายกสมาคม        นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

อุปนายก            นายอนุชา  เจริญโพธิ์

เลขาธิการ           นายปราเมศร์ เหล็กเพชร

เหรัญญิก              นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ

3. สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม       นายอนันต์  นิลมานนท์

อุปนายก            นายจำรัส  ทรัพย์บุตร          .

เลขาธิการ           นางสาวริศราลี   แก้วปลั่ง

เหรัญญิก            นายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร

4. สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม        พ.อ.อ.นพดุล  ใจอารีย์

อุปนายก             นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง

เลขาธิการ                นายอาทิตย์  แสงสว่าง

เหรัญญิก                    นายอุดม  วราหะ

5. สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม          นายชาตรี ศรียาภัย

อุปนายก              นายชุติวงศ์ บุษยะจารุ

เลขาธิการ             นางสาวธัญวดี กังสดาล

เหรัญญิก                       นายอำนวย  รุ่งเรือง

6. สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม     นายศิวดล  ชวลิตปรีชา

อุปนายก          นายสุพัฒน์ ตระกูลพาณิชย์กิจ

เลขาธิการ          นายเลอภพ โสรัตน์

เหรัญญิก          นายวิโรจน์ เพชรพูล

7. สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม     นายวิชัย  วลาพล

อุปนายก         นายชัยยศ  ศิริสวัสดิ์

เลขาธิการ        นายสุรชัย วิเศษโสภา

เหรัญญิก         นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา

8. สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

นายกสมาคม         นางสาวอมรรัตน์  จรูญสมิทธ์                  

อุปนายก                  นางสาวสุทิษา สุภารัตน์

เลขาธิการ             นางสาวฉัตรฤดี   เทพรัตน์

เหรัญญิก             นางสาวชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์

9. สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม     นายไพฑูรย์  ชุติมากรกุล

อุปนายก          นายสุรศักดิ์ ณ นคร

เลขาธิการ          นายเอกพงษ์  โพธิอ่อง

เหรัญญิก            นางสาวสุรีลักษณ์  แซ่เหีย

10.สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นายกสมาคม    นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงษ์

อุปนายก         นายพิภพ  พานิชภักดิ์

เลขาธิการ        นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์

เหรัญญิก        นางสาวรัตมา บุนนาค